banner
Енергийна ефектовност и насърчаване използването на ВЕИ
  • Разработване на програми за енергийна ефективност;
  • Разработване на програми за насърчаване използването на ВЕИ;
  • Анализи на възможностите за повишаване на енергийна ефективност и потенциала за развитие и използване на възобновяеми енергийни източници;
  • Оценки на съответствието;
  • Решения съвместими с концепцията кръгова икономика и ресурсна ефективност и други.