banner
Услуги

ТЕМПЕКО предлага интердисциплинарни консултантски услуги, осигуряващи на клиентите ни качествено планиране, проектиране, организация и експлоатация с оглед предотвратяване и/или намаляване на негативните въздействия върху околната среда и здравето на хората, както и по-ефективно управление на производствените процеси.


 • Екология и опазване на околната среда
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Системи за управление
 • Оперативни програми
 • Енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ
 • Предпроектни проучвания и инвестиционни анализи
 • Управление на проекти и бизнес консултиране
 • Маркетинг и реклама
 • Финансово-счетоводни услуги
 • Аутсорсинг
 • Обучения

Експертите ни имат богат практически опит в решаването на разнородни проблеми по администриране и управление на процеси не само в горе-описания обхват.

Убедени сме, че може да сме ви полезни, и в други области на икономическото развитие.