banner
Околна среда
 • Изготвяне на пълен пакет документация, касаеща процедурите по издаване, актуализиране и различни промени в комплексни разрешителни, анализи, обучения и аутсорсинг по оперативната поддръжка на горе-посочените:
 • Изготвяне на заявления за издаване на КР;
 • Подготовка на документи необходими за разрешаване на промени в инсталации, за които вече е издадено КР и/или във връзка с настъпили промени в нормативната уредба по околна среда;
 • Изготвяне на оценки за използване и прилагане на най-добри налични техники (НДНТ);
 • Изготвяне на доклади за базово състояние;
 • Изготвяне на програми за съответствие с условията на КР;
 • Изготвяне на становища в подкрепа на оператори с КР;
 • Оперативна поддръжка на КР;
 • Изготвяне на Годишни доклади по околна среда съгласно изискванията на секторното законодателство;
 • Докладване съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаване на ЕРИПЗ;
 • Изготвяне на инструкции, записи, планове за мониторинг по фактори и компоненти на околната среда и т.н;
 • Изготвяне на законови справки;
 • Администриране и кореспонденция с компетентните органи и институции;
 • Програми за управление качеството на атмосферния въздух и планове за действие;
 • Моделиране на въздействието върху околната среда и компютърно симулиране на разпространението на замърсители;
 • Изготвяне на годишни доклади по околна среда, докладване в ЕРИПЗ, верификация на емисиите и др.;
 • Изготвяне на уведомления и информации за преценка необходимостта от ОВОС, във връзка с инвестиционни намерения, в това число и проучвания за тяхната допустимост;
 • Програми за опазване на околната среда и планове за действие;
 • Програми за управление на отпадъците и планове за действие
 • Изготвяне на работни листи за класификация на отпадъците;
 • Изготвяне на заявления за регистрационни и разрешителни режими;
 • Програми за управление на масово разпространени отпадъци и планове;
 • Отчети за дейности с отпадъци, справки и администриране;
 • Програми за управление на водния цикъл, процедури по водоползване и заустване;
 • Оценки за въздействието върху околната среда и екологични оценки;
 • Планове за регионални съоръжения за обезвреждане на отпадъци;
 • Планове за управление на строителни отпадъци;
 • Планове за закриване и рекултивация на депа за отпадъци;
 • Изготвяне на пакетна документация за сертификация по ISO 14001 и оперативна поддръжка на системата, в т.ч. обучения, вътрешни одити и консултации;
 • Програми за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ;
 • Други проекти и програми в сектор управление на околната среда.