banner
Системи за управление
  • Внедряване и поддържане на интегрирани системи за управление на качеството, околна среда, здраве и безопасност;
  • Извършване на одит за установяване на съответствие на действащата система с нормативните изисквания;
  • Изготвяне на пълен пакет документация за сертифициране;
  • Подготовка и управление на проекти по въвеждане на интегрирани системи за управление;
  • Консултации и оперативна подготовка по въвеждане и управление по EMAS;
  • Абонаментно обслужване по зададени от клиента критерии;
  • Планове за развитие и междинни оценки;
  • Провеждане на обучения, в зависимост от нуждите на клиента.